Inspiration Stævner

Tidssvarende stævnereglement

Selvom stævnereglement ikke er det første, vi tænker på, når vi snører o-skoene til danske orienteringsstævner, så har det alligevel betydning for os alle, at vi får den god oplevelse Stævnereglementet for danske orienteringsstævner har i 2022 gennemgået en omfattende revision.

Af Erik Nielsen / Stævne- og Reglementsudvalget

Baggrund

Den 1. januar 2023 får DOF nye stævnereglementer, gældende for hhv. Fod-O og MTB-O. Det er helt efter planen, idet reglementerne opdateres hvert ulige år. Sædvanligvis foregår det ved, at Stævne- og Reglementsudvalget (SRU) beder klubber, udvalg og andre interessenter indsende forslag til ændringer af gældende reglementer hvert lige år og med deadline den 1. maj.

Som oftest har det resulteret i ændringer i mindre omfang af regler, som man fandt kunne forbedres, uden at reglementets format og struktur blev ændret.   

Denne gang har processen været anderledes, betydeligt mere omfattende og resultatet, det nye reglement, væsentligt ændret i forhold til det gældende.

Baggrunden herfor er, at det længe har været erkendt, at reglementet var utidssvarende, og at der derfor var behov for en gennemgribende revision. På sit møde i juni 2021 nedsatte SRU en arbejdsgruppe, der fik til opgave at analysere de gældende reglementer og udarbejde et oplæg til enklere, lettere forståelige og mere fleksible reglementer.

Arbejdsgruppen, der blev sammensat af Kell Sønnichsen (OK Pan), Lars Thestrup (OK Melfar) og Erik Nielsen (Horsens OK), alle fra SRU, koncentrerede sig i første omgang udelukkende om Fod-O- reglementet, mens Tage V. Andersen (OK Øst) på et senere tidspunkt beredvilligt påtog sig at arbejde med MTB-O-reglementet.

Problemanalyse – kort fortalt

Det nugældende reglement er et mix af regler, procedurer, vejledninger og anbefalinger, der resulterer i modstridende regler og inkonsistens, der er over tid sket knopskydning uden tilsvarende udlugning, der er regler, der ser ud til at stamme helt tilbage fra en tid med manuel databehandling, strukturen er rodet, regler om f.eks. mesterskaber skal søges flere steder og sammenstilles, og endelig mangler der bestemmelser for anvendelse af nye digitale muligheder, især i mesterskabskonkurrencer.

Metode og tidsplan

Revisionen af reglementet har fra starten været planlagt som en iterativ proces med inddragelse af klubber og udvalg, dvs. de aktører, der primært bruger reglementet i planlægning af orienteringsstævner.

Arbejdsgruppen fremlagde et første udkast ved kredsenes klubledermøder i november 2021. På basis af kommentarerne blev et egentligt reglementsforslag publiceret i starten af januar 2022. Indtil 1. maj har klubber og udvalg kunnet fremsende kommentarer, ændringsforslag og bemærkninger. På baggrund heraf blev reglementsforslaget afpudset, publiceret og fremlagt til drøftelse blandt klubberne på kredsenes klubledermøder i juni måned.

I skrivende stund er arbejdsgruppen meget tæt på at kunne færdiggøre sit arbejde, således at Stævne- og Reglementsudvalget efter en sidste høring vil kunne indstille forslaget til vedtagelse i DOF’s Hovedbestyrelse med ikrafttrædelse 1. januar 2023.

Principper og struktur

Det er et bærende princip, at reglementet fastlægger regler for stævner, men hverken indeholder procedurer, vejledninger eller anbefalinger.

Reglementet fastlægger regler for nationale mesterskaber og divisionsturneringen, men indeholder ikke bestemmelser for regionale-, kreds- eller klubmesterskaber.

Reglementet indfører begrebet A-stævner, der dækker danmarks- og forbundsmesterskaber, World Ranking Events (WRE), elitens testløb og andre stævner, der efter ansøgning til forbundet tildeles status som A-stævne. Regler, der specifikt gælder A-stævner, er samlet i en speciel del.

Almindelige regler og bestemmelser, såsom definitioner og begreber, regler for deltagere, regler om stævner og regler om tvister, er samlet i en generel del, suppleret med et afsnit om reglementet i sig selv, med bl.a. dispensationsmuligheder og bilag vedrørende kvalitet og serviceniveau og baners sværhedsgrad.

Væsentlige ændringer

Der er mange ændringer, små og store, i de nye reglementer, så det vil føre for vidt at nævne alle. Her er de væsentligste.

 • Der skelnes nu mellem orienteringsdiscipliner, dvs. Fod-O og MTB-O, og konkurrenceformater, der f.eks. for Fod-O er Lang, og for MTB-O er Sprint.
 • Tobaksrygning i stævneområdet er forbudt hele året. Tidligere var det kun i sommerperioden.
 • Hvert enkelt nationalt mesterskab har fået sit eget afsnit, så data og information er samlet på ét sted. Tidligere var det spredt ud over hele reglementet.
 • Den bureaukratiske tilmeldingsprocedure fra det gamle reglement er fjernet. I stedet bestemmer det nye reglement, at proceduren angives i indbydelsen. Det betyder, at arrangører fremover selv kan beslutte, hvilken tilmeldingsplatform man ønsker at benytte, og åbner samtidig for direkte tilmelding, såvel inden stævnet som på stævnedagen.
 • Tidsfristen for tilmelding til A-stævner besluttes af arrangøren, men må dog ikke ligge tidligere end 2 uger før stævnet. Tidligere var fristen fastsat i reglementet med krav om fredag 2 uger før stævnet.
 • Tilmeldingsfristen for andre stævner besluttes af arrangøren uden begrænsninger.
 • Startrækkefølgen i A-stævner og divisionsmatcher skal fortsat fastlægges ved lodtrækning, mens fri start (put&run) tillades i alle andre stævner, dog med stævnekontrollantens accept.
 • Kortet skal være beskyttet mod fugt, f.eks. fremstillet af vandfast materiale. Kravet om rivefast materiale er fjernet.
 • Løbskort til A-stævner skal enten være fremstillet med offset-trykteknik eller printet hos en af DOF godkendt printleverandør. Som noget nyt gælder det nu også stafetkort.
 • Sprintbaners længde skal angives ved korteste vejvalg via posterne, i modsætning til tidligere, hvor der var valgfrihed mellem luftlinje og vejvalg.
 • Ved stævner med lodtrækning er det nu frit for en arrangør at fastsætte tidspunktet for fremkald til start. Tidligere var kravet 4 minutter.
 • Det tidligere krav om anmeldelse af klubsamarbejde til stafet hhv. divisionsmatcher hvert år inden 31. december er fjernet. Klubsamarbejder skal offentliggøre på DOF’s hjemmeside og fortsætter i øvrigt, indtil de afmeldes.
 • Det konkretiseres, at et stafetsamarbejde ikke forhindrer klubberne i at stille med rene klubhold. Tidligere var dette ikke muligt.
 • Seedning af relevante individuelle klasser i A-stævner er fastholdt, men den bureaukratiske procedure beskrevet i det gamle reglement er fjernet. I stedet står der nu blot, at forbundet fastlægger reglerne for seedning.
 • I A-stævner er der indført en regel om, at deltagerne skal i karantæne, såfremt formidlingen af stævnet, f.eks. gennem video, speakning og tracking, vil give ikke-startede deltagere en urimelig fordel.
 • I bestemmelserne om divisionsturneringen er det konkretiseret, at en gruppe, der deltager i en divisionsmatch, kun vil kunne optjene løbspoint til gruppen og ikke til hver enkelt deltager i gruppen.
 • Sværhedsgraden for Let bane (Hvid bane) ændres, således at mindst ét vejvalg skal følge lineære ledelinjer, der er tydelige, passable og simple at følge. Tidligere var det blot ”vej eller god sti”.
 • Tilsvarende ændring overvejes for Begynderbane (Grøn bane). Arbejdsgruppen er i dialog herom med Børne- og Ungdomsudvalget).
 • Løbskort for Svær ældre bane (Blå bane) skal følge reglementets bestemmelser om kortmålestok for løbere over 60 år. Det har ikke tidligere været et reglementskrav.
 • Det er kun ved A-stævner, at der fremover skal udpeges en jury. Ved alle andre stævner kan man nøjes med en dommer. Tidligere skulle der også udpeges en jury ved kredsenes divisionsmatcher. 
 • Reglen om protest er strammet op, så det klart fremgår, at en protest kun kan indgives mod en af stævneleder truffet afgørelse på en klage. Tidligere kunne man i særlige tilfælde indgive en protest direkte til dommer eller jury uden om stævneleder, selv om en klage ikke havde været indgivet.

Hvad skal der ske nu og fremover?

Umiddelbart efter sommerferien samles arbejdsgruppen for at færdiggøre det endelige forslag, som derefter vil blive sendt i høring hos klubber, udvalg og andre relevante organer. Denne høring vil udelukkende have som formål at påpege evt. faktuelle fejl og indlysende mangler. Der vil ikke blive mulighed for at foreslå nye bestemmelser.

Efter denne endelige høring samles SRU til en sidste gennemgang af det foreliggende reglementsforslag, som derefter fremsendes og indstilles til Hovedbestyrelsens vedtagelse. Det forventes at ske i løbet af november, så reglementerne kan træde i kraft den 1. januar 2023.

Stævne- og Reglementsudvalget er helt på det rene med, at en så omfattende regelrevision vil nødvendiggøre opfølgning til forståelse og fortolkning af bestemmelserne, f.eks. i form af vejledninger og har allerede drøftet initiativer, der vil kunne adressere denne udfordring.

Mere herom senere.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s